spkalsk

Szkoła Podstawowa
w Kalsku

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

– znajomości swoich praw,
– zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
– zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
– właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
– opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
– higienicznych warunków nauki.
– życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
– swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań,
– rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
– powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,
– jawnej i umotywowanej oceny,
– odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
– uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
– korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
– korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
– uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
– uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
– tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego
– ochrony swojej własności,
– odwoływania się.

Uczeń ma obowiązek:

– przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,
– uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
– godnie reprezentować szkołę,
– odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
– chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
– dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.

Skip to content