spkalsk

Szkoła Podstawowa
w Kalsku

O Szkole

svg
2023-06-01
apple

Nasza placówka jest publiczną, ośmioklasową szkołą. Organem prowadzącym jest Gmina Sulechów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Kalsku jest placówką bezpieczną, w której panuje atmosfera życzliwości i wzajemnej akceptacji. Stwarza uczniom i nauczycielom optymalne warunki
do wszechstronnego rozwoju, współpracując z rodzicami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym. Promuje zdrowy styl życia i zapobiega niebezpiecznym zachowaniom. Kształtuje uczniów w duchu poszanowania uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego.

MISJA SZKOŁY

Nasze działania mają na celu przygotowanie uczniów do:

 • nauki na wyższym szczeblu edukacji,

 • postępowania w duchu tolerancji i poszanowania dla ludzi odmiennych kultur, ras i religii,

 • odróżniania dobra od zła,

 • tworzenia otaczającej go rzeczywistości,

 • wykazywania się w życiu kulturą osobistą, zaradnością, odpowiedzialnością, wrażliwością ekologiczną oraz empatią,

 • umiejętnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

 • realizowania własnych marzeń i pokonywania barier emocjonalnych.

W osiągnięciu tych celów uczniów wspierają nauczyciele, którzy:

 • wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;

 • rozbudzają w uczniach potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury,

 • rozwijają wrażliwość estetyczną uczniów i zdolność twórczego myślenia,

 • zachęcają uczniów do samokształcenia,

 • uczą krytycyzmu, empatii i asertywności,

 • ułatwiają uczniom rozumienie i poznawanie samych siebie, znajdowania swego miejsca
  w społeczeństwie,

 • wychowują odpowiedzialnych, kulturalnych i świadomych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działań naszej szkoły jest także uzyskanie wsparcia naszej pracy ze strony zadowolonych z wyników nauczania rodziców oraz ich aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

MODEL ABSOLWENTA

Ucznia opuszczającego Szkołę Podstawową w Kalsku cechuje:

 • kultura osobista, uczciwość, prawdomówność,

 • obowiązkowość i odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie,

 • współodpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły w ramach samorządności,

 • życzliwość, tolerancja i szacunek wobec innych,

 • wrażliwość na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka,

 • zdolność do samodzielnego myślenia i działania, kreowania nowej rzeczywistości,

 • stawianie sobie (na miarę swoich możliwości) wysokich wymagań i zmierzanie
  do realizacji celów w każdej dziedzinie życia,

 • szacunek dla rodziny i umiejętność budowania więzi rodzinnych,

 • szacunek dla tradycji, znajomość historii, kultury własnego regionu i kraju,

 • umiejętność obcowania z przyrodą, szacunek dla przyrody, odkrywanie jej piękna,

 • odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych,

 • umiejętność zdrowego i efektywnego spędzania czasu wolnego.

KIERUNKI PRACY SZKOŁY

1. Poprawa jakości procesu kształcenia, który umożliwi każdemu uczniowi osiąganie coraz
lepszych wyników w nauce.
2. Udoskonalenie działań wychowawczych szkoły tak, aby każdy absolwent Szkoły
Podstawowej w Kalsku postępował zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
3. Rozwijanie bazy szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stworzenia optymalnych
warunków nauki.
4. Wzbogacanie form współpracy z rodzicami i środowiskiem w celu poprawy skuteczności
i zasięgu działań dydaktyczno-wychowawczych.

SPOSÓB MIERZENIA I OCENY REALIZACJI KONCEPCJI

Podstawą dokonania oceny skuteczności koncepcji będą:
• wyniki uczniów w nauce, w tym sprawdzianów,
• osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, zawodach itp.
• opinia uczniów i ich rodziców o pracy szkoły,
• wyniki kontroli zewnętrznych,
• wyniki ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych,
• opinia środowiska lokalnego o szkole,
• opinia nauczycieli o miejscu ich pracy,
• stan bazy i wyposażenia placówki.
Dane niezbędne do dokonania oceny stopnia realizacji koncepcji będą systematycznie
gromadzone z wykorzystaniem następujących metod:
• badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• przegląd szkoły,
• sondaż diagnostyczny (ankietowanie, wywiady),
• analiza porównawcza,
• obserwacja,
• analiza dokumentacji szkolnej.
Na podstawie dokonanej oceny będzie można stwierdzić, czy rozwój szkoły zmierza
w dobrym kierunku i czy zrealizowane zostały główne kierunki i wynikające z nich działania przewidziane do wykonania w danym roku szkolnym.

Skip to content